Doa Awal Tahun Baru Muharram Dilaksanakan Sehabis Ba’da Maghrib

Muharram ini adalah yang menjadi bulan pertama di dalam tahuh islam atau hijriah, sebelum Rasulullah hijrah dari mekkah. Perkiraan bulan di buat mengikuti tahun masehi, Hijrah Rasulullah yang merupakan kesan mendalam bagi umat islam dan pada asasnya. Yang merupakan bulan yang di haramkan atau di pantangkan untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Ada beberapa doa awal Muharram yang bisa di bacakan dalam rangka menyembut masuknya awal tahun baru muharram tersebut. Baca juga dzikir pagi hari

Doa Awal Tahun Baru Muharram

Doa Awal Tahun Baru Muharram

Saat zaman Nabi SAW dan Abu Bakr kaum muslimin yang belum mengenal tahun baru Hijriyah dab masih memakai kalender qamariyah. Untuk acuan kegiatan dan juga perancangan sejarah mengikuti dan juga pencatatan sejarah. Yang mengikuti kalender yang sudah di pakai masyarakat Arab sebelum islam. Sampai akhir pada xaman Umar bin Khattab Rashiyallahu’anhu pada tahun ke tiga beliau menjabat sebagai khalifah. Ia mendapat surat dari Abu Musa al-Asya’ari radhiyallahu ‘anhu yang pada saat itu. Menjabat sebagai gubernur untuk daerah Bashrah. Dalam surat tersebut, Abu Musa berkata

“Telah datang kepada kami beberapa surat dari amirul mukminin, sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya’ban. Kami tidak tahu, surat itu Sya’ban tahun ini ataukah tahun kemarin”.

Setelah itu Umar mengumpulakan para sahabat di madinah dan beliau juga meminta. “Tetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan acuan”. Baca juga doa menaklukan seseorang

Doa Awal Tahun Baru Muharram Di Baca Ba’da Magrib

Doa ini di bacakan tiga kali saat memasuki tanggal 1 muharram bisa di lakukan selepas magrib atau sudah magrib. Dengan doa ini kita sebagai mu’min memohon pada Alah SWT agar di awal tahun muharram ini. Bisa meningkatkan amal kebajikan dan juga ketaqwaan.

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Alhamdulillahirabbil alamiin. Wa shallallaahu ‘alaa (sayyidinaa) Muhammadin asrofil mursaaliin wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii ajmain.

Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu, wa ‘alaa fadhlikal-‘azhimi wujuudikal-mu’awwali. Wa haadza ‘aamun jadidun qad aqbala ilaina nas’alukal ‘ishmata fiihi minasy-syaithaani. Wa auliyaa’ihi wa junuudihi wal’auna ‘alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu’i wal-isytighaala bimaa yuqarribuni ilaika zulfa. Yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa arhamar-raahimin, wa sallallaahu ‘alaa (sayyidina) Muhammadin wa ‘ alaa ‘ aalihi wa shahbihii wa sallam. Walhamdulillahirrablil alamiin

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung. Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan, agar kami sibuk melakukan amal. Yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan sahabatnya. Dan Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam. Amin yaa rabbal ‘alamin Semoga Allah SWT mengijabah doa-doa kita. Amin.

Doa Awal Tahun Baru Muharram Imam Ghazali

Di ceritakan dari Imam Hijatul islam Muhammad Al Ghazali Qaddasallahu Ta’ala Sirrahuu beliau berkata. “Aku berada di Makkah Musyarrafah pada awal tahun baru Hijriyah dalam keadaan aku melakukan thawaf. Maka terbisik di hatiku ingin melihat Nabi Khadhir ‘alaihissalam pada hari itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala mengilhamkan kepadaku sebuah doa. Maka akupun berdoa kepada Allah Ta’ala agar mengumpulkan diriku dengan beliau pada hari itu”.

Beliau selesai berdoa muncullah kepadaku Nabi Jhadhir ‘alahissalam di tempat thawaf ataupun berthawaf bersama beliau. Usai dari thawafnya lalau duduk sambil memandangi Baitullah yang mulia, bekiau menoleh kepada ku seraya berkata. Wahai Muhammad, apa gerangan yang mendorongmu memohon kepada Allah ‘Azza wa jall. Agar mengumpulkan aku denganmu pada hari ini di tanah haram yang mulia ini?. Maka akupun menjawab, wahai tuanku ini adalah tahun baru. Aku ingin agar bisa megikutimu dalam menyambutnya dengan sebagian dari ta’abbud dan tadharru’mu.

Dan beli berkata lagi Shalatlah dengan sempurna dan akupun berdiri melakukan shalat sebagaimana yang beliau perintahkan kepadaku.

Berdoa

Ketika aku usai dengan semuanya, beliau berkata, berdoala dengan doa ma’tsur ini, doa yang mengumpulkan kebaikan dan keberkahan.

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin, allaahuma innii as’aluka bika an tushalliya. Wa tusallima ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa saa’iril anbiyaa’i wal mursaliin wa ‘alaa aalihim wa shahbihim ajma’iin.

Wa an taghfira lii maa madhaa wa tahfazhanii fiima baqiyayaa arhamarraahimiin. Allahumma haadzihii sanatun jadiidatun muqbilatun lam a’mal fibtidaa’ihaa amalan yuqarribunii ilaika zulfaa ghaira tadharru’ii ilaika. Fa asaluka an tuwaffiqanii limaa yurdhiika ‘anni minal qiyaami bimaa laka ‘alayya min thaa’atika. Wa alzimniyal ikhlaasha fiihi liwajhikal kariimi fii ‘ibaadatika wa as’aluka itmaama dzaalika ‘alayya bifadhlika wa rahmatika. Allaahumma inni as’aluka khaira haadzihissanatil muqbilati yumnahaa wa yusrahaa wa amaanahaa wa salaamatahaa. Wa a’uudzu bika min syuruurihaa wa shuduurihaa wa ‘usrihaa wa khaufihaa wa halakatihaa

Wa arghabu ilaika an tahfazha ‘alayya fiihaa diiniyalladzii huwa ‘ishmatu amrii. Wa dunyaayallatii fiihaa ma’aasyii, wa tuwaffiqanii fiihaa ilaa maa yurdhiika ‘annii fii ma’akadii, yaa akramal akramiin wa yaa arhamarraahimiin. Wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.

Artinya

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Ya Allah, aku memohon Mu dengan Mu supaya Engkau mencurahkan rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad. Dan semua para Nabi dan para Rasul keluarga mereka dan shahabat mereka semuanya. Dan supaya Engkau mengampuniku dosa yang telah lalu dan menjagaku dari apa yang tersisa. Wahai Dzat Yang mengasihi diantara yang mengasihi.

Ya Allah, ini adalah tahun yang baru datang, sementara aku pada awal tahun tersebut sama sekali tidak melakukan amal. Yang dapat mendekatkan diriku kepada Mu sedekat-dekatnya kecuali permohonanku kepada-Mu. Maka aku bermohon kepada-Mu agar supaya Engkau berkenan menolongku kepada apa apa. Yang menjadikan keridha’an-Mu kepadaku yaitu menjalankan kewajiban taat kepada-Mu. Dan tetapkanlah aku ikhlas dalam menjalankannya hanya karena Dzat-Mu yang mulia di dalam berubadah kepada-Mu.

Dan aku memohon kepada-Mu dapat meyelesaikannya dengan anugerah dan rahmat Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan ini tahun yang datang, kanan dan kirinya, keamanan dan keselamatannya. Dan aku berlindung dengan-Mu dari keburukan, permulaan, kesulitan, ketakutan dan kerusakan tahun ini.

Aku bersungguh sungguh memohon kepada-Mu agar Engkau menjaga untukku pada tahun ini agamaku. Yang merupakan penjaga urusanku dan duniaku yang menjadi tempat mata pencaharianku. Dan Engkau menolongku di dalam tahun ini apa apa yang meridhakan-Mu terhadapku di tempat kembaliku. Wahai Dzat Yang paling Mulia diantara yang mulia, Wahai Dzat Yang mengasihi diantara yang mengasihi. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan shahabat beliau.

Doa Awal Tahun Baru Muharrah

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Alhamdulillahirabbil alamiin. Wa shallallaahu ‘alaa (sayyidinaa) Muhammadin asrofil mursaaliin wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii ajmain.

Antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu, wa’alaa fadhikal-azhimi, wujuudikal-mu[awwali, wa haddza ‘aamun jadidun qad agbala ilaina. Nas’alukal ‘ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa’ihi wa junuudihi, wal’auna ‘alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu’i wal-isyitighaala, bimaa yuqarribuni olaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa, arhamar-raahimin, wa sallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil, ummiyyi wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa sallam.

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga Allah tetap melimpahkan rahmat dan salam [belas kasihan dan kesejahteraan] pada junjungan dan penghulu kita Muhammad beserta keluarga dan sahabat Beliau.

Ya Allah, Engkau Dzat Yang Kekal, yang tanpa Permulaan, Yang Awal [pertama] dan atasu kemurahan Mu yang agung dan kedermawanan Mu yang selalu berlebih, ini adalah tahun baru telah tiba. Kami mohon kepada Mu pada tahun ini agar terhindar [terjaga] dari godaan syetan dan semua temannya serta bala tentara [pasukannya] dan [kami mohon] pertolongan dari godaan nafsu yang selalu memerintahkan [mendorong] berbuat kejahatan, serta [kami mohon] agar kami disibukkan dengan segala yang mendekatkan diriku kepada Mu dengan sedekat-dekatnya. Wahai Dzat Yang Maha Luhur lagi Mulia, wahai Dzat Yang Maha Belas Kasih.

Fadhilah Membaca Doa Awal Tahun Baru Muharram

Dalam sebuah riwayat dikatakan, “Barangsiapa yang membaca doa awal tahun hijriyah dengan bersungguh-sungguh. Maka Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongannya dari segala macam bencana dan godaan setan. Sehingga dalam tahun itu akan membawa perubahan, kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin. Allah juga mengutus dua malaikat yang selalu menyertainya agar tidak terjerumus ke dalam tipu daya setan. Dan terhindar dari fitnahnya serta nafsu angkara murka yang dapat membawa kepada kehancuran dirinya. Baca juga doa pembuka rezeki